ALEJANDRO SELA. Página web

Uncategorized

ALEJANDRO SELA. 14-2-2020. Página web

El 14-2-2020, fecha en la que Alejandro Sela cumpliría 109 años, se publica en la red esta página web, dedicada a recoger la obra literaria publicada e inédita de Sela. También se incluyen las fotografías de parte de sus cuadros y una selección de sus dibujos. La página se completa con un breve apunte biográfico y una selección de fotos del autor, ilustrando viajes y eventos de su vida. Y por último, se han recopilado todas las referencias localizadas hasta la fecha, sobre la figura y obra artística de Sela en prensa, en libros y en otras publicaciones.

ECO DE LUARCA. 18-10-1959. El río Navia tiene su historia. ¿Realidad o fantasía?

Uncategorized

ECO DE LUARCA. 18-10-1959. Pag. 7El río Navia tiene su historia ¿Realidad o Fantasía?

EL PROGRESO DE ASTURIAS. Diciembre 1959. El río Navia tiene Historia ¿Realidad o Fantasía?

Por Segundo Fernández Campoamor

La pluma ágil y sutilmente descriptiva del señor Sela y la imaginación del laureado pintor Álvaro Delgado, nos han dado una verídica impresión sobre el monstruo del río Meiro, que hoy acapara la atención, como bien se puede apreciar por loe dibujos que ilustran estas líneas, en un artículo aparecido en un semanario del occidente astur…

…/…

… pero lo especial del caso es que nadie niega que no exista, porque Álvaro Delgado reprodujo casi fielmente en un estupendo dibujo, por datos suministrados y recogidos directamente de los videntes por el señor Sela, su figura con bastante precisión, del antediluviano monstruo. Es para creer.

UNIVERSIDADE DE VIGO. «A heredade que nós temos. Historia escolma de prosa en galego do Eo-Navia». 2008

Universidade de Vigo

UNIVERSIDADE DE VIGO. «A heredade que nós temos. Historia escolma de prosa en galego do Eo-Navia«. 2008. ISBM 978-84-8158-406-6. Pgns. 66 – 68

Por, Suso Fernández Acevedo

…/…

3.13. ALEJANDRO SELA, EL TÍO PEPE 

Naceu en Vilavedelle (Castropol) en 1911 (14 de febrero según documentación al respecto) e faleceu en Navia en 1982. Despois de cursar o bacharelato en Ribadeo e Uviću, estudou para perito agrícola en Madrid e posteriormente, de novo en Uviéu, estudou leis. Exerceu a xudicatura en Castropol, onde desenvolveu un importante labor cultural. 

Foi un dos precursores da tradición prosística en galego no Eo-Navia. Formou parte do movemento cultural que se xerou en Castropol a comezos do século XX ó redor da Biblioteca Popular Circulante. Nese ambiente efervescente xurdiu tamén o interese polo estudo e cultivo da fala popular da zona, igual que sucedía na Galicia administrativa. Alejandro Sela, co pseudónimo de El tío Pepe, publicou unha serie de artigos no xornal El Aldeano de Castropol, que foron recompilados e publicados por Suárez Fernández (2000) baixo o título El tío Pepe. Colaboracióis periodísticas en gallego asturiano (1931-1948). Durante a ditadura, Vilavedelle (Castropol) continuou colaborando na prensa, principalmente en castelán. 

Reproducimos un fragmento dun dos seus contos, tomado directamente de El Aldeano ((50: 1), 30 de outubro de 1931).

Cuento

…/…

O PASquin. Setembro 2014. «Visión panorámica da literatura galegoasturiana (I)»

O PASquin

PASquin. 15-Setembro-2014. N. 241. «Visión panorámica da literatura galegoasturiana (I)».

Por, Xoán Babarro González

…/…

Deste tempo consérvanse varios orixinais e traducións ou adaptacións teatrais, así como textos narrativos publicados no quincenario El Aldeano. Entre os artífices, como ben sinala Xosé Miguel Suárez Fernández en El “Teatro Aldeano” da Biblioteca Popular Circulante de Castripol (1929-1934) (Ámbitu, Uviéu, 2009), cómpre citar, entre outros, a Manuel Marinero, Francisco Marinero, Vicente Loriente, Mª Ramona Penzol, Claudio Penzol, Ramón Martínez “Xuanín de Xonte” e Alejandro Sela, ao que pertence este fragmento de “Os santurrois” (El Aldeano, nº 30, 30-XII-1930):
 
Duas ou tres casas en cada pueblo son abondas pra que se xunten os devotos d’os santurrois, que son muitos. Van os novos de cada casa, y’unha vez c’outra, os santurrois vellos, pr’acompañalos. Eu sempre acompaño a os meus fiyos porque, s’ei decir a verdá, gústanme a min tanto como a elos, y ademais, gústame acompañar as fiyas, porque n’estos tempos non se poden deixar solas. ¡Haivos cada xilitron por ei!
 
Cun pequeno conxunto dos escritores nacidos durante a segunda década, entre os que se acha Sela, seguindo De Pondal a Novoneira (Xerais, Vigo, 1984) de Xosé Luís Méndez Ferrín, individualizamos o grupo xeneracional de 1936, como xa fixemos público en Évos un amaicer guapo. Aproximación á poesía en lingua galega do Principado de Asturias (Universidade de Vigo, 2007). Son autores que, ademais de proporcionárenlle un novo aire á narración, mostran na poesía a pegada do modernismo e das vangardas. Do concello de Castropol coñecemos bastante ben a obra de Alejandro Sela, Francisco Fidalgo Villaveirán e Amador Fernández Mejeras. A eles únese Ovidio Martínez Álvarez “Ovidio de Queipo”, natural de Boal, moi amigo de Amador. Con obra espallada por diferentes xornais, coinciden os catro no ribadense Las Riberas del Eo, ás veces colaborando dous deles no mesmo número.
 
Alejandro Sela, a quen Suso Fernández Acevedo n’A herdade que nós temos. Historia e escolma da prosa en galego do Eo-Navia (Universidade de Vigo, 2008), considera “un dos precursores da tradición prosística en galego no Eo-Navia”, deixou, asinando cos pseudónimos “Fulano de tal” e “El tío Pepe”, unha serie de narracións sobre temas etnográficos e de costumes. Escribe nunha lingua fiel ao sistema familiar, na que non deixan de aparecer dobretes en formas coma non e nunvellos e veyoscando e cuandopara e prapra este e preiste, etc.

…/…

ACADEMIA.EDU. Artículo «Galicia e o Galego na prensa de Castropol anterior a 1936»

Academia.edu

ACADEMIA.EDU. 2013. Artículo «Galicia e o Galego na prensa de Castropol anterior a 1936». Pags. 163; 174 a 188

Por, Suso Fernández Acevedo

Pag. 163 …/…

ALEJANDRO SELA “EL TÍO PEPE”
Naceu en Castropol en 1911. Cursou o bacharelato en Ribadeo e Uviéu e despois estudou para perito agrícola en Madrid e dereito de novo en Asturias. Exerceu de avogado en Castropol e posteriormente como xuíz en Navia, onde faleceu en 1982.
Foi redactor de El Aldeano e quen máis usou o galego no xornal, xa que é autor de oito dos dezasete artigos que se publicaron integramente en galego. O primeiro asino uno como Fulano de tal e os seguintes como El tío Pepe, nome que corresponde a un personaxe imaxinario que desde a súa vellez vai explicando con detalle determinados labores ou tradicións populares. Isto confírelle ós seus artigos un gran valor etnográfico. No ano 2000 a Secretaría Llingüística del Navia-Eo publico unos conxuntamente, con introdución de Xosé Miguel Suárez.
Tamén colaborou en Las Riberas del Eo e noutras publicacións da zona máis esporádicas (libros de festas, folletos, etc.). Algúns dos seus artigos en todas estas publicacións recompiláronse en dous volumes en vida do autor: Hacia la ría del Eo. Ensayos breves de amor y mas cosas (1951) e De vuelta al Eo (1960).

…/…

Pag. 165 …/…

TEXTOS DE AUTORÍA DESCOÑECIDA OU POUCO CLARA

Ademais dos autores mencionados, hai outros que utilizan pseudónimos que permanecen sen esclarecer. En total, atopamos sete textos de autoría descoñecida.

…/…

En 1932 El aldenao de Taves figura como autor ou autora dun artigo no que se lle retruca a outros anteriores de El Aldeano da Praza e El tío Pepe, correspondentes a Mª Ramona Penzol e Alejando Sela, respectivamente. Non hai indicios para sinalar quen se agocha detrás deste pseudónimo, aínda que incluso podería ser un destes dous autores, para introducir un debate figurado.

…/…

Pgs. 174 – 188 (publicación de sus artículos en gallego-asturiano):

Alejandro Sela, “El tío Pepe”:

…/…

BOLETÍN DE L’ACADEMIA DE LA LINGUA ASTURIANA. Númbero 58. 1996

Boletín de l'Academia de la Lingua Asturiana

BOLETÍN DE L’ACADEMIA DE LA LINGUA ASTURIANA. Númbero 58. 1996. Artículo «Apuntes sobre a lliteratura en gallego-asturiano». Pag. 28

Por, Xosé Miguel Suárez Fernández

…/…

Dentro d’esa llinia d’achegamento a fala local, el periódico usaba a miudo el galego-asturiano. Y non sólo en poesía senón tamén nos editoriales y nas colaboracióis periodísticas. El problema que se nos presenta é el d’identificar a os autores xa que firmaban sempre con alcuño: «E/ Aldeano d’a Praza», «El Aldeano de Taves». »Xuanin de Xonte», «Chis» ou «Fulano de tal». Pode dar idea da moceda dos máis dos colaboradores d’El Aldeano que, detrás del alcuño de «El Tio Pepe», ún dos qu’escribían a miudo artículos en gallego-asturiano, taba un rapaz de vente anos, Alejandro Sela (Vilavedeye 1911 -?), que despóis da guerra escribiría en castellano dalgúa obra d’ambiente local.

…/…